• Kategori Akıllı Enerji
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Biyogazdan Elektrik Üretimi

Atıksu arıtımından kaynaklanan arıtma çamurları- nın stabilizasyonu amacıyla uygulanan anaerobik çamur çürütme prosesi sonrası ortaya çıkan biyogazın kojenerasyon ünitesinde elektrik enerjisine dönüştü- rülmesi sonucunda, 2019 yılında toplam 8.134.707 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Tesisin elektrik tüketimi ise toplam 17.085.614 kWh olmuş ve elektrik geri dönü- şüm oranı yaklaşık %48 olarak gerçekleşmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyogazın içerisinde bulunan metan gazı, gaz motorları vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

Bu sayede 8 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretilen elektrik ülke ekonomisine kazandırılmaktadır